برنامه زمان بندی برگزاری دوره های دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران - فروردین ماه 96

برای مشاهده برنامه زمان بندی برگزاری دوره های ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای رشته عمران و ورود به حرفه اجرا دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران کليک کنيد.