گزارش هفتمین جلسه کمیته استاندارد

هفتمین جلسه کمیته استاندارد با حضور اعضای اين کمیته، صبح روز شنبه 7 اسفندماه ماه 95 در محل اداره کل استاندارد استان تهران تشکیل گردید. در این جلسه ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران، اعضاء به تبادل نظر در مورد اقدامات صورت گرفته پرداختند.

همچنین اقدامات بعدی هریک از طرفین تفاهم نامه تبیین گردید.

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

1-با توجه به اعلام نمایندگان اداره کل استاندارد استان تهران مبنی بر آمادگی جهت برگزاری اوّلین دوره آموزشی بتن آماده استاندارد در روز چهارشنبه، 18 اسفندماه 95 در محل آن اداره کل و همچنین نظر به هماهنگی انجام شده توسط انجمن صنفی تیرچه و بلوک استان تهران در خصوص برگزاری دوّمین دوره آموزشی تیرچه پاشنه بتنی استاندارد در روز دوشنبه، 16 اسفندماه 95 در محل فرهنگسرای اندیشه، مقرر گردید انجمن‌های مربوط نسبت به ارائه نمونه پکیج و هماهنگی‌های لازم با کمیته استاندارد اقدام نموده و ثبت نام دوره مذکور از طریق وبسایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام گردد.

2-با توجه به حضور اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی تیرچه و بلوک استان تهران در جلسه، تخلفات مشاهده شده توسط تولیدکنندگان تیرچه پاشنه بتنی دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد که تعدادی از آن‌ها عضو انجمن مذکور می‌باشند بیان شد و مقرر گردید جهت اعتماد سازی، تولیدکنندگان عضو انجمن، نسبت به خوداظهاری پروژه‌هایی که در حال تأمین تیرچه پاشنه بتنی آن‌ها می‌باشند؛ به صورت کتبی و محرمانه به کمیته استاندارد اقدام کنند و اداره کل استاندارد استان تهران جهت اخذ خوداظهاری مشابه از تولیدکنندگان دارای پروانه استاندارد غیر عضو انجمن مربوط، اقدام نماید.

3-نظر به کارشناسی انجام شده بر روی تفاهم‌نامه سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد مطرح شده در جهت تأیید، توسط طرفین مورد بررسی نهائی قرار گیرد.

4-مقرر گردید اداره کل استاندارد استان تهران نسبت به ارسال گزارش تخلفات مشاهده شده در محل مصرف مصالح (کارگاه‌های ساختمانی) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام و سازمان نسبت به بازرسی از محل کارگاه‌های ساختمانی متخلف و برخوردهای لازم اقدام نماید.

5-با توجه به بند 4-6-4 تفاهم‌نامه و ارسال دو نامه نتایج بازرسی‌ها و معرفی تولیدکنندگان متخلف، نحوه برخورد با متخلفان از جانب اداره کل استاندارد استان تهران به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به صورت مکتوب اعلام گردد.

6-نظر به پیشنهاد مطرح شده جهت تقویت انجمن‌های صنفی جهت کمک به اداره کل استاندارد استان تهران، مقرر گردید راه‌کارهای قانونی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

7-با توجه به گزارش‌های بازرسی‌های انجام شده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به اداره کل استاندارد استان تهران، مقرر گردید ضمن برخورد با تولید کنندگان دارای پروانه استاندارد متخلف، تولید کنندگان غیراستاندارد، در صورت شناسائی به دادگاه معرفی شده و کارگاه تولیدی غیر مجاز پلمپ گردد و در صورت عدم شناسائی، موضوع رسانه‌ای شده و از فروش محصول غیراستاندارد جلوگیری شود.

شايان ذکر است تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران با موضوع مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری، در روز 13 مهرماه سال جاری منعقد و آقایان مهندس زرگر و مهندس مسعودی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، آقای زمانی و خانم حقوقی فر از اداره کل استاندارد و آقای مهندس بارنگی از انجمن تولیدکنندگان تیرچه و بلوک بعنوان اعضای کمیته استاندارد جهت تحقق و پیشبرد مفاد این تفاهم نامه منصوب شدند.

جلسات کمیته استاندارد روزهای شنبه از ساعت 9:30 تا 11:30 برگزار خواهد شد.