برنامه زمان بندی برگزاری دوره های دانشگاه علم و فرهنگ - فروردین ماه 96

برای مشاهده برنامه زمان بندی برگزاری دوره های ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای رشته های عمران، معماری، مکانیک، در دانشگاه علم و فرهنگ کليک کنيد.