گزارش تصويری/جلسه همايش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان