اطلاعیه تکمیل مدارک اعضای دارای پروانه کارشناسی استاندارد و یا سوابق حرفه ای و تخصصی در حوزه استاندارد

پیرو اطلاعیه فراخوان شناسائی اعضای دارای پروانه کارشناسی استاندارد و یا سوابق حرفه ای و تخصصی در حوزه استاندارد در تاریخ 04/08/1395، ضروری است آن دسته از افرادی که نسبت به ثبت نام در فراخوان مذکور اقدام نموده و لیست اولویت‌های خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه کمیته استاندارد ارسال ننموده اند؛ پس از مشخص نمودن اولویت‌های مربوطه و تکمیل  لیست مصالح و تجهيزات ساختمانی 94 گانه مشمول استاندارد اجباری، نسبت به ارسال آن به ایمیل isiri@tceo.ir  اقدام نمایند.

همچنین از سایر اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که دارای پروانه کارشناسی استاندارد و یا سوابق حرفه ای و تخصصی قابل توجه مرتبط با هر یک از مصالح، فرآورده ها و تجهیزات 94 گانه مشمول استاندارد اجباری در حوزه صنعت ساختمان می‌باشند؛ مجدداً دعوت به عمل می‌آید تا ضمن مراجعه به لینک ذیل نسبت به ثبت نام در فراخوان یاد شده اقدام نمایند.

بدیهی است؛ هرگونه استفاده از توانائی و ظرفیت اعضای شناسائی شده مطابق برنامه های مصوب کمیته استاندارد در طول مدت تفاهم نامه همکاری و با هماهنگی اعضا انجام خواهد گرفت.

 

لینک فراخوان