اوّلین بازدید مشترک کمیته استاندارد از کارگاه های ساختمانی

پیرو مصوبات سوّمین جلسه کمیته استاندارد، اوّلین بازدید مشترک کمیته استاندارد با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان تیرچه در تاریخ 95/9/14 برگزار گردید.

در این بازدید پروژه‌های ساختمانی محله اُزگل واقع در منطقه یک شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اداره کل استاندارد استان تهران بر اساس صورتجلسات تنظیم شده؛ نسبت به برخورد قانونی با تولیدکنندگان متخلف اقدام نموده و گزارش آن را به کمیته استاندارد ارائه نماید و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در ارتباط با مهندسان متخلف پروژه‌های مورد بازدید، اقدامات مقتضی را اعمال نماید.

در اوّلین بازدید مشترک کمیته استاندارد، چک لیست بازرسی تیرچه استاندارد رونمایی شد و بررسی تیرچه‌های موجود در پروژه‌های مورد بازدید بر اساس این چک لیست صورت پذیرفت.