قابل توجه کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی حقیقی با صلاحیت اجرا

به اطلاع می‌رساند مطابق با تبصره 2 ذیل جدول شماره 3 بخشنامه شماره 20828/430 مورخ 1389/04/02 که بیان می‌دارد: «اشخاص حقیقی طراح یا ناظر در صورتی که بخواهند در بخش اجرا فعالیت نمایند، به منظور تطبیق شرایط و فقط یکبار، 50 درصد ظرفیت مصرفی در بخش‌های نظارت یا طراحی از درصد ظرفیت اشتغال به کار ایشان در بخش اجرا کسر و ظرفیت اجرای شخص مذکور محاسبه می‌شود.»

کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی طراحی، نظارت و اجرا صرفا یکبار با این پروانه امکان ارایه خدمات مهندسی در بخش اجرا دارند.

به عبارت دیگر بعد از ثبت قرارداد اجرا و اتمام تعهدات قراردادی یا فسخ یا انفساخ یا تفاسخ قرارداد اجرا، دو گزینه برای ادامه ارایه خدمات مهندسی خود در این بخش را خواهد داشت:

1-ارایه خدمات طراحی و نظارت و عدم امکان ارایه خدمات مهندسی در بخش اجرا با پروانه فعلی خود.

2-درخواست اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی با صلاحیت سازنده حقیقی و صرفا ارایه خدمات مهندسی در بخش اجرا پس از اخذ پروانه ذکر شده (در این حالت پروانه فعلی شخص ضبط می‌شود).

بنابراین طبق بند 13- 4 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارایه خدمات مهندسی طراحی و نظارت و اجرا بطور همزمان امکان‌پذیر نمی‌باشد  و تنها با رعایت تبصره 2 بخشنامه  مذکور این کار صرفا برای اشخاص حقیقی و آن هم فقط یکبار قابل انجام خواهد بود.

لذا ضروری است کلیه واجدین شرایط یاد شده نکات فوق‌الذکر را در انجام خدمات مهندسی و رد یا قبول پیشنهادات لحاظ نمایند.