الزام به استعلام ظرفیت قبل از عقد قرارداد اجرا

الزام به استعلام ظرفیت قبل از عقد قرارداد ارایه خدمات اجرای ساختمان توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی
با صلاحیت اجرا ( سازنده دارای صلاحیت
)

به اطلاع دارندگان صلاحیت اجرا می‌رساند مطابق گردشکار تعریف شده­ فعلی، کنترل ظرفیت و صلاحیت، پس از ثبت قرارداد بین مالک و مجری انجام می‌گردد که این موضوع در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلات حقوقی، مالی و انتظامی برای طرفین قرارداد می شود، لذا به منظور اصلاح و بهبود فرآیند یاد شده و جلوگیری از ایجاد مشکلات حقوقی، مالی و انتظامی برای سازندگان دارای صلاحیت؛ از تاریخ انتشار این اطلاعیه، کلیه سازندگان می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد و قبول هرگونه تعهد، نسبت به کنترل ظرفیت و صلاحیت خود(مطابق فرم شماره یک) اقدام نمایند و صرفاً پس از تأیید کنترل ظرفیت و صلاحیت، مجاز به انعقاد قرارداد با مالک مطابق گردشکارتعریف شده پیوست، خواهد بود.

بدیهی است مسولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت توالی فعالیت‌های یاد شده متوجه شخص سازنده خواهد بود.