جلسه هيات اجرايي هفتمين دوره انتخابات هيات رييسه گروه های تخصصی

دومين جلسه هيات اجرايي هفتمين دوره انتخابات هيات ريسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور اعضای هيات اجرايي برگزار گرديد.

دکتر حکمت اميری، مهندس سعيد سعيديان، مهندس محسن رجب زاده، مهندس رهام سپنديان و مهندس صابر پيربرناش که با انتخاب هيات مديره سازمان به عضويت هيات اجرايي اين انتخابات منصوب شدند، شنبه گذشته دومين جلسه اين هيات اجرايي را با حضور داوود صيفوری مسوول حراست سازمان و مهندس حسينيان کارشناس هيات اجرايي انتخابات برگزار نمودند.

در اين جلسه همزمان با 6 تصميم مهم اجرايي، برنامه زمان‌بندی انتخابات نيز مورد بحث و بررسی و تصويب قرار گرفت.

شايان ذکر است با حکم مهندس حبيب الله بيطرف رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دکتر حکمت اميری به عنوان رييس، مهندس سعيد سعيديان به سمت نائب رييس و مهندس صابر پيربرناش به عنوان دبير اجرايي انتخابات گروه‌های تخصصی سازمان منصوب گرديدند.