بیانیه نهایی دومین همایش ملی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در کشور و شانزدهمین نشست ادواری گروه های تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

در پایان برگزاری دومین همایش ملی شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور و شانزدهمین نشست ادواری گروههای تخصصی شهرسازی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور  که در روزهای 24 و 25 فروردین 1395 در شهر تهران و به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سالن همایشهای بینالمللی هتل المپیک برگزار شد، خواستههای مهندسان شهرساز کشور مطرح و به تأیید شرکتکنندگان در همایش رسید.

برای مشاهده بیانیه نهایی کلیک نمایید.