جلسه‌ی کارگروه سیستم مکانیزه‌ی ارجاع کار کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 برگزار شد

روز شنبه 7 اسفند ماه سال جاری، جلسه‌ی کارگروه مکانیزه نمودن سیستم ارجاع کار به کارشناسان رسمی سازمان با حضور دبیر کمیسیون هدایت و ارزیابی و اعضای انجمن کارشناسان رسمی ماده‌ی 27، آقایان مهندس ادیب زاده، مهندس بیگلری، مهندس صفايیان و مهندس شفاهی با حضو واحد IT سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پیمانکار سیستم برگزار شد.
در این ج
لسه
مقرر گردید آقای مهندس رادفرما در جهت اجرایی شدن این سیستم با کارگروه همکاری داشته باشد.