تشکیل اولین جلسه‌ی کارگروه HSE گروه تخصصی عمران

اولین جلسه‌ی کارگروه HSE گروه تخصصی عمران روز دوشنبه مورخ 94/12/3 از ساعت 13 تا 15 در اتاق جلسات گروه تخصصی عمران با حضور دبیر و اعضا تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، آقای دکتر روانشادنیا به تبیین اعضای کارگروه پرداخت و هریک از اعضا به معرفی خود و سوابق اجرایی مرتبط در حوزه‌ی ایمنی پرداختند.

در ادامه دکتر روانشادنیا، استراتژی‌ها و اهداف کلی کارگروه و نحوه‌ی تعامل کارگروه با سایر بخش‌های اجرایی سازمان را تشریح کرد. سپس مهندس سلطانعلی، گزارش اجمالی از اقدامات انجام شده در حوزه‌ی ایمنی ساختمان طی 2 سال گذشته را ارائه داد. به ویژه به موضوع اعطای دبیرخانه‌ی کشوری "ایمنی و کاهش حوادث ساختمانی" مصوب شورای مرکزی اشاره کرد. همچنین گزارشی در مورد برنامه‌ی ساماندهی ایمنی تاورکرین­ها و تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مدیریت شهری ذی‌ربط و اقدامات انجام شده توسط سازمان ارایه شد.

علاوه بر آن اعضای کارگروه به تشریح دیدگاه‌های خود در زمینه‌ی نحوه‌ی راهبرد امور مرتبط با فعالیت‌های کارگروه پرداختند و در پایان جلسه مقرر شد برای جلسه آینده، اعضای کارگروه پیشنهادهای خود را برای برنامه‌ی کارگروه در سال 1395 ارائه دهند تا پس از طرح در کارگروه و تصویب و تایید آن، در دستور کار برای اجرا قرار گیرد. جلسه آتی کارگروه در روز دوشنبه 94/12/17 برگزار می‌شود.