جلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده 27 با آقایان مهندس محمد عبدالملکی و مهندس علی پورجوادی

شنبه اول اسفند ماه دبیر کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده 27 جلسه‌ای با حضور آقایان مهندس محمد عبدالملکی ریيس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین ساخت و مهندس علی پورجوادی سرپرست کارشناسان ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص استفاده از خدمات کارشناسان رسمی سازمان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برگزار کرد.
در این جلسه دبیر کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده 27 ضمن تقدیم دو جلد کتاب اسامی کارشناسان رسمی سازمان، درخواست کمیسیون را مبنی بر استفاده از خدمات کارشناسان رسمی سازمان در خصوص اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح کرد و مهندس محمد عبدالملکی اعلام نمود که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حال حاضر در صدد تدوین دستور العمل نحوه بازرسی کارشناسان ماده 35 می‌باشد. سپس مهندس علی پورجوادی توضیح داد که در حال حاضر اداره کل از خدمات کارشناسان رسمی سازمان در خصوص ماده 13 قانون تملک آپارتمانی استفاده می‌نماید.

در پا
یان مقرر شد پس از تدوین دستورالعمل نحوه کارشناسی ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دبیر کمیسیون جلسه دیگری را در خصوص نحوه استفاده از کارشناسان رسمی سازمان با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار نماید.