دومین جلسه‌ی هم اندیشی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 برگزار شد

دومین جلسه‌ی هم‌اندیشی و هم‌آموزی کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی موضوع ماده‌ی 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عصر روز يکشنبه 18 بهمن در سالن هیات مدیره‌ی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون خانم مهندس رادمهر دبیر کمیسیون و آقايان مهندسین میرجعفری و هاشمی و حدود 30  نفر از کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، دبیر کمیسیون اهداف و برنامه‌های کمیسیون را برای کارشناسان بیان کرد و سپس اعضای کمیسیون آقایان مهندس میرجعفری و مهندس هاشمی دیدگاه‌های خود را در خصوص اهداف و برنامه‌ها بیان کردند. در ادامه‌ی جلسه حاضران در خصوص مسائلی از جمله حراست از شأن کارشناسان رسمی، برگزاری مستمر جلسات هم‌اندیشی و هم‌آموزی در بازه‌ی زمانی مشخص و تشکیل کارگروه‌های مختلف برای برون سپاری کارها سخنانی را بیان کردند.