جلسه‌ی مشترک هیات ريیسه‌ی گروه تخصصی عمران و کارگروه نظارت برگزار شد

جلسه‌ی مشترک هیات ريیسه‌ی گروه تخصصی عمران با اعضای کارگروه نظارت برگزار شد.

چهارمین جلسه‌ی هیات ريیسه‌ی گروه تخصصی عمران در دوره‌ی هفتم با حضور اعضای کارگروه نظارت برگزار شد. در این جلسه که به نوعی آخرین جلسه‌ی کارگروه مذکور در دوره‌ی ششم محسوب می‌گردید، گزارش عملکرد فعالیت‌های انجام شده از ابتدای شکل‌گیری این کارگروه تاکنون ارائه و موارد حاصل از اقدامات کارشناسی انجام شده به شرح زير پیشنهاد شد:

1. افزایش ارتباط با مهندسان ناظر با تغییر در ساختار تشکیل جلسات

2. مکانیزه نمودن ارسال گزارش‌های مرحله‌ای مهندسان ناظر از طریق کارتابل

3. اصلاح تعرفه‌ی نظارت و درصد سهم نظارت رشته‌ی عمران

4. تسری نظارت چهار رشته به پروژه‌های زیر 1500مترمربع

5. اصلاح شرح خدمات، چک لیست‌ها و قرارداد نظارت

6. اجرای کنترل کیفیت خدمات مهندسی جهت تحقق ارجاع مناسب(عادلانه) کار

7. حمایت عملی از اقدامات کارشناسی انجام شده و در ادامه‌ی راه استفاده از نظرات کارشناسی کارگروه قبل از تصمیم گیری‌ها

8. حمایت لازم جهت انتشار کتاب تألیف شده به عنوان راهنمای مهندس ناظر

در پایان از اعضای مذکور با اهدای لوح توسط نايب ريیس اول سازمان(مهندس مومنی مقدم) تقدیر به عمل آمد.