گزارش پانزدهمين گردهمايی گروه تخصصی شهرسازی شورای مركزی

پانزدهمين گردهمايي ادواری گروه‌ تخصصي شهرسازي شورای مرکزی سازمان و نمایندگان گروههای تخصصی شهرسازی سازمانهای چند استان کشور در روزهای شانزدهم، هفدهم و هیجدهم دیماه سال 1394 با حضور جمعی از اساتید دانشگاهها و فعالان عرصههای مختلف شهرسازی به میزبانی سازمان استان قزوین، میراث جنبش عظیم شهرسازی در دوره ساسانی، با تمرکز ویژه بر دو موضوع:

1- تقویت و توسعهی فرهنگ و ارزشهای ایرانی/ اسلامی در شهرسازی

2- الزامات عمومی شهرسازی در طراحی، اجرا و بهرهبرداری ساختمانها،

در پنج نشست مختلف برگزار شد.

در نشست اول که در ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 در محل سازمان استان قزوین با حضور شرکتکنندگان در گردهمایی و همچنین اعضای هیأتمدیرهی سازمان استان قزوین برگزار شد، مهندس وثیقنیا عضو هیأتمدیرهی سازمان استان قزوین و عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ضمن خوشآمدگویی به مهمانان، اهداف اصلی از برگزاری گردهمایی را تشریح کرد. سپس تعدادی از مهمانان و همچنین اعضای هیأتمدیرهی سازمان استان قزوین به طرح دیدگاههای خود در رابطه با دستورکارهای اصلی گردهمایی پرداختند.

مراسم رسمی افتتاحیه  در ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 94/10/17 در محل سازمان استان برگزار شد و پس از تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید، سخنران اول، آقای مهندس فرجزادهها رییس سازمان استان ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، آرزو نمود گردهمایی بتواند به اهداف و دستاوردهای مورد انتظار خود نائل شود. وی همچنین اظهار امیدواری کرد سازمان استان قزوین بتواند میزبان خوبی برای گردهمایی باشد.

در ادامه آقای دکتر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری استان، برخورداری از ایمنی، امیدواری شهروندان به آینده و فعال بودن چرخهای اقتصادی را سه ویژگی مهم شهر اسلامی دانست و بر نقش نهادها و دستگاههای اجرایی در تأمین ایمنی در شهرها تأکید کرد.

آقای مهندس مانیفر مدیرکل راه و شهرسازی استان در سخنان خود نقش حرفهی شهرسازی و مهندسان شهرساز را در سامان بخشیدن به امور شهرهای کشور مهم دانست و آرزو کرد گردهمایی بتواند در تبیین جایگاه حرفهی شهرسازی موفق باشد. 

سپس آقای دکتر یزدانی رییس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با مروری بر اهم فعالیتهای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی طی چند ماه گذشته، گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه توسعه و تقویت فرهنگ و ارزشهای اسلامی در شهرسازی به خصوص نتایج جلسات «ساری» و «تبریز» را به حاضران ارائه کرد.

 آقای دکتر مجابی عضو معمار پیشکسوت سازمان استان قزوین در سخنرانی علمی / تحقیقی خود اظهار داشت: پدیدههای موجود در شهرهای دوران اسلامی واقعیتهای تاریخی هستند و حقایقی را بیان میکنند که میتوانند به عنوان مبنا ما را از سنتهای تاریخی مطلع سازند. وی در ادامه گفت پس از آن باید از تاریخ عبور کنیم و به تبیین تئوریهای جدید برای رفع نیازهای امروزی بپردازیم. دکتر مجابی تئوریهای فضایی/ کالبدی جدید را مبنا و اساس فعالیتهای اجرایی دانست.

آقای دکتر پیربابایی رییس دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، پیشنیاز لازم برای تحقق فرهنگ شهرسازی خودی (سبک زندگی اسلامی/ ایرانی) را، توجه به مسائل زمانه دانست. وی اظهار داشت باید از یکسو ریشههای فرهنگهای غیرخودی و از سوی دیگر مبانی فرهنگی شهرسازی خودمان را بشناسیم و سپس با اطلاع از نیازهای امروز، مبانی نظری شهرسازی ایرانی/ اسلامی را براساس آموزههای حکمت اسلامی تبیین نماییم.

 آقای دکتر سلطانزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهار داشت براساس آنچه از نظریههای اندیشمندان و فلاسفه قابل استخراج است، ضرورت مشارکت دادن مردم در امور شهرها است. وی در ادامه مشارکتهای مردمی را در امور شهرها در اولویت دانست و اعتقاد داشت که باید به مرور تقوا/ محوری جایگزین سرمایه/ محوری خشن شود و به تدریج به سوی شهر آرمانی حرکت نماییم.

 آقای دکتر حائری پیشکسوت عرصههای مشاورهای در حرفهی شهرسازی، شهرسازی در دوران معاصر را آسیبشناسی نمود و اظهار داشت شهرسازی در دوران معاصر سه دورهی عقبماندن شهرسازی از شهرنشینی، غایب شدن شهرسازی و نهایتاً حذف شدن شهرسازی را پشت سر گذاشته است. وی درخواست کرد مدیران سیاسی از مداخلهی مستقیم در امور شهرسازی خودداری نمایند.

 نشست سوم در ساعت 12 روز چهارشنبه در تالار اجتماعات شهرداری قزوین برگزار شد و به ترتیب سخنرانیهای زیر به انجام رسيد.

آقای دکتر نصرتی شهردار قزوین با گرامیداشت مقدم مهمانان، گزارش مشروحی را در خصوص فعالیتهای دبیرخانهی مجمع جهانی شهر اسلامی که به کشورمان ایران و مشخصاً شهر قزوین واگذار گردیده، ارائه کرد.

 آقای مهندس فارغیان عضو سازمان استان قم در سخنرانی خود مرور جامعی بر ادبیات شهر اسلامی داشت و نسبت به معرفی چهرههای شاخصی که تاکنون در این موضوع نظریههایی را مطرح نمودهاند، اقدام کرد و اظهار داشت باید این نظریهها مبنای تصمیمگیریهای اجرایی قرار گیرد.

 آقای دکتر میثاقی از استان مازندران نسبت به معرفی نظریههای مختلف شهر پایدار اقدام و آنها را با مبانی نظری علامه طباطبایی مقایسه نمود و نتیجه گرفت که نظریههای علامه طباطبایی میتواند مبنای توسعهی پایدار اسلامی/ بومی قرار گیرد.

در نشست چهارم که در ساعت 18:30 روز چهارشنبه در محل سازمان استان قزوین تشکیل شد، ابتدا  آقای دکتر اردشیری پژوهشگر عرصههای شهرسازی ضمن بیان دیدگاه نظری در تبیین جایگاه و وظایف قانون و ضوابط و مقررات شهرسازی، به ضرورت پشتوانه‎‎ی حمایتی قانون (مصوبهی قوهی مقننه) از ضوابط و مقررات شهرسازی با تأکید بر تعریف نظام برنامهریزی و مدیریت شهری، محدود نمودن قدرت برنامهریزان و تصمیمگیرندگان در توسعه و حفاظت از کالبد شهرها به منظور کاهش قدرت نیروهای اقتصادی سیاسی و تقویت نیروهای اجتماعی تاریخی در توسعهی شهرها با نگاهی ویژه به تنسیق و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در شهرها تأکید کرد.

سپس آقای دکتر افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری استان قزوین گزارش جامعی را از روند تکمیل چکلیستهای شهرسازی پدافند غیرعامل در استان قزوین ارائه نمود و اظهار داشت این روند و تجربیات به دست آمده میتواند در سایر استانهای کشور نیز ملاک عمل و اقدام قرار گیرد.

 آقای دکتر صنیعزاده از استان اصفهان ضمن ارائهی اهم اقدامات انجام شده در گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در خصوص تدوین اولیهی مبحث 25 مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی شهرسازی در طراحی، اجرا و بهرهبرداری ساختمانها، توافق بر سر چهارچوب این مبحث را ضروری دانست و با ارائهی چهار گزینهی پیشنهادی از همکاران درخواست همفکری در انتخاب گزینهی برتر را کرد.

 

آقای مهندس میرفندرسکی از استان خراسان رضوی اظهار داشت در ادبیات کشورمان مبانی ارزشمندی در رابطه با شهرسازی ایرانی داریم که باید این ارزشها به دقت استخراج شده و مبنای برنامهریزی و طراحی شهرهای ایرانی/ اسلامی قرار گیرد. وی در ادامه گفت اکنون فرصت خوبی است تا با توجه مبانی نظری قوی و خوبی که در ادبیاتمان وجود دارد، نسبت به تدوین ضوابط و مقررات اقدام نماییم. 

در انتها آقای مهندس غیاثینيا از استان البرز گزارشی را از وضعیت نابهسامان نماسازی در شهر کرج ارائه نمود و ضمن مقایسهی آن با نماسازیهای مطلوب، پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و اعلام نمود که لازم است این ضوابط در مبحث 25 لحاظ شود.

آخرین جلسه كاري اين نشست ادواري در ساعت 8:30 روز جمعه ١٨ دي در محل ساختمان سازمان استان تشکیل و در آن اعضای شرکتکننده در گردهمایی به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود در موارد دستورکارهای نشست (تقویت و توسعهی فرهنگ و ارزشهای ایرانی/ اسلامی در شهرسازی و الزامات عمومی شهرسازی) پرداختند.

در پایان این جلسه،  مقرر شد کمیتهای متشکل از هشت نفر از اعضای حاضر در گردهمایی تشکیل شده و با توجه به دستاوردهای حاصل از نشستهای ساری، تبریز و قزوین، راهبردهایی را جهت ارائه به شورای مرکزی سازمان در رابطه با چگونگی تقویت و توسعهی فرهنگ و ارزشهای ایرانی/ اسلامی در شهرسازی تهیه نمایند.

همچنين با توجه به اهمیت توافق بر چارچوب و شاکلهی مبحث 25، مقرر شد چهار گزینهی پیشنهادی گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در اختیار کلیهی شرکتکنندگان در گردهمایی قرار گیرد تا حداکثر ظرف مدت دو هفته، نقطه نظرات و دیدگاههای خود را به گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی منعکس نمایند.

در پایان آقايان مهندس جابر نصيري، مهندس فيروز عليزاده، دكتر محمدتقي تقي زاده و خانم دكتر الهام اميني از اعضاي محترم گروه تخصصي شهرسازي نظام مهندسي ساختمان استان تهران كه در گردهمايي مذكور حضور داشتند از رییس، اعضای هیأتمدیره، اعضای گروه تخصصی شهرسازی سازمان استان قزوین و کارکنان زحمتکش این سازمان  به خاطر میزبانی خوب و شایسته تشکر و قدردانی کرده و برای مدیران دلسوز استان قزوين و به خصوص شهردار محترم قزوين آرزوی موفقیت روزافزون کردند.