ديدار اعضای هيات رئيسه‌ی گروه تخصصي شهرسازي با معاون شهرسازی و معماری اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان تهران

روز دوشنبه مورخ ١٦ آذر ماه ٩٤ اعضای هيات رئيسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، آقايان مهندس جابر نصيري، محمدتقي زاده، فيروز عليزاده و رضا صلاني و سركار خانم دكتر الهام  اميني با سركار خانم مهندس شيدا باقری معاون مديريت شهرسازی و معماری اداره‌ی كل راه و شهرسازي  استان تهران ديدار و ضمن عرض تبريك  انتصاب بجا و شایسته، براي ايشان آرزوی توفيق روزافزون كردند.  

در جلسه‌ی مذكور موضوع مرتبط با تایید و تهیه‌ی گزارش‌های امکان سنجی توسط مهندسان شهرساز دارای صلاحیت عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطرح و مقرر شد با توجه به بخشنامه‌ی آقای مهندس کریمی معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران در اين خصوص، از اين پس حتما در بررسی پرونده‌های ارسالی به اين اداره، برگه‌ی تعهد مهندس شهرساز كه ضميمه‌ی طرح‌های گزارش‌های امکان سنجی  است؛ جز مدارك ارسالي  پرونده محسوب شود. كارشناسان محترم اداره‌ی کل راه و شهرسازی با همكاری بازرسي هيات رئيسه‌ی گروه تخصصي شهرسازی ضمن تاييد صلاحیت مهندس تهيه كننده‌ی طرح، کمک شايانی به کنترل کیفی طرح‌های تهيه شده توسط مهندسان شهرساز با كمك نظام مهندسی می‌نمايند.

اعضای حاضر در جلسه ضمن اشاره به  ماده‌ی 35  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه  مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، را بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی گذاشته و تاكيد كرده است كه به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده‌ی 34 ( يعني شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجريان ساختمان‌ها و تأسيسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك‌ها و شهرستان‌ها و ساير نقاط واقع در حوزه‌ی شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی) موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختيار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت ياد شده به تخلفی برخورد نمايد، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيری از ادامه‌ی كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيری است،  از مديريت شهرسازی و معماری اداره‌ی كل راه و شهرساز‌ی درخواست كردند تا تفاهم نامه‌ای تنظيم و حسب آن با همكاری دو يا سه شهرداری به صورت پايلوت موضوع نظارت عاليه پيگيری و به صورت جدي دنبال شود. در همين خصوص مقرر شد برای تدوين پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌ی مذكور و پيگيری موضوعات مرتبط با آن، كميته‌ی كاری مركب از كارشناسان آن اداره‌ی كل و گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسي تشكيل و موضوع مجدانه دنبال شود.  

در پايان، همکاران حاضر در جلسه همگی تعامل فی مابین مجموعه‌ی نظام مهندسی استان تهران و اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان تهران را به فال نیک گرفته و اظهار امیدواری كردندکه شهرداری‌های استان تهران نیز همكاری بيشتری در موضوعات مرتبط با شهرسازی نظام مهندسی نمايند. امید آن كه موضوع نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح‌های شهرسازی به شکل سازمان یافته دنبال شده و اين فضای همدلی و همراهی بین ارگان‌های مديريت شهری و نظام مهندسي ساختمان باب مثبتی برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در وهله‌ی اول و در گام بعدی نویدی برای نیروهای جوان شهرساز جهت ورود به بازار كار باشد. 

سرکار خانم مهندس باقری، ضمن تشکر از همكاران  حاضر در جلسه بالاخص جناب آقای مهندس جابر نصیری به خاطر تلاش، سازندگی و پيگيری مطالبه‌ی حقوق شهرسازان به عنوان دبير هيات رئيسه‌ی گروه تخصصي شهرسازی نظام تهران  و زحمات فراوان ايشان برای صنف شهرسازی، اظهار امیدواری کردند که اين تعامل بتواند ارتقای عملکرد هر دو نهاد را با تلاش و برنامه‌ریزی مناسب مسوولان در جهت رفع نقاط ضعف حوزه‌ی‌ شهرسازی كشور، دنبال نمايد.