فراخوان ارسال سوابق پژوهشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

به منظور ایجاد و تکمیل بانک پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین تکمیل اطلاعات پژوهشی در سال 1393 و نیم سال 1394 از کلیه‌ی اعضای محترم پژوهشگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در موضوعات تخصصی مرتبط با رشته‌های هفتگانه‌ی نظام مهندسی ساختمان فعال می‌باشند دعوت به عمل می‌آید فرم‌های پیوست را پس از تکمیل به آدرس ایمیل research@tceo.ir ارسال نمایند.

مقتضی است پس از ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای محترم شرکت کننده، توسط کمیسیون آموزش و پژوهش به نحو شایسته از نفرات برتر قدردانی خواهد شد.


شروع زمان ارسال فرم‌های پیوست:
94/8/3

آخرین مهلت ارسال فرم‌های پیوست: 94/10/3