آموزش کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال گذشته اقدام به آموزش کارکنان و ارتقای سطح دانش کارکنان خود نموده است که تا کنون بیست و نه دوره عمومی و تخصصی را به شرح زير برگزار نموده است:

 

- هفت دوره‌ی عمومی مکاتبات اداری: 220 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی عمومی گزارش نویسی: 20 نفر شرکت کننده

- شش دوره‌ی عمومی مدیریت زمان: 205 نفر شرکت کننده

- شش دوره‌ی عمومی تکریم ارباب رجوع: 226 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی نیاز سنجی: 4 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی مبحث دوم: 18 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی مدیریت اسناد و اصول بایگانی: 29 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی: 18 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی اصول و مبانی آداب و تشریفات خدمات:16 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی حقوق و دستمزد: 4 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی ایمنی و محیط زیست: 18 نفر شرکت کننده

- یک دوره‌ی تخصصی بازآموزی ایزو: 10 نفر شرکت کننده