اطلاعیه شورای مالیاتی در خصوص عدم شمول گزارش صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر) برای مهندسان

باستناد بخشنامه شماره 200/94/405 مورخ 94/04/24 و نامه شماره 231/14333/د مورخ 94/04/31 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به اطلاع می رساند در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد و در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) ندارند.

برای دریافت فایل مکاتبات کلیک نمایید.

شورای مالیاتی سازمان