بیانیه‌ی هیات رییسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد سیل اخیر در استان تهران

برای مشاهده‌ی بيانه کليک کنيد.