آگاهی از مصوبات کمیسیون هم ارزی و دروس الزامی پیش نیاز برای طی دوره‌ی انتقالی از کارشناسی به کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری

بنا به تقاضای بسیاری از دوستان و همکاران رشته‌ی شهرسازی، مصوبات کمیسیون ماده‌ی 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(کمیسیون هم‌ارزی) و جدول فهرست حداقل دروس الزامی پیش‌نیاز برای طی دوره‌ی انتقالی از کارشناسی به کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که به منظور تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار مهندسی به کار می رود،  ارائه می‌شود.

 

مصوبات کمیسیون ماده‌ی 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

جدول فهرست حداقل دروس الزامی پیش نیاز