اطلاعیه شورای مالیاتی در خصوص نحوه پرداخت مالیات عملکرد سال 93 مهندسان

به اطلاع می رساند با توجه به عدم انجام توافق نامه مالیاتی در خصوص عملکرد سال 93، امکان پرداخت 40% علی الحساب و اقساطی نمودن مالیات برای مشاغل موضوع بند الف و  ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مقدور نمی باشد ، لذا مهندسان عضو سازمان( موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) می بایست به همراه اظهارنامه کل مالیات ابرازی و متعلقه را پرداخت نمایند.

                                                              
                                                                                                                            شورای مالیاتی