جلسه‌ی مشترک هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران با نمایندگان گروه تخصصی عمران شهرستان شهریار

جلسه‌ی شماره 72 گروه تخصصی عمران با حضور اعضای هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی آقایان مهندس کاظمی(رئیس)، گلزار، حیدریون، عیوضی، زرگر و مسعودی و اعضای گروه تخصصی عمران شهریار آقایان مهندس محسنی، ناظمی و قربانی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد که متعاقبا از پتانسیل مهندسین و تشکل‌های موجود در گروه‌های تخصصی عمران استان تهران و شهرستان شهریار جهت ارتقای کمیت و کیفیت امور در دست اقدام استفاده شود.