فراخوان بازدید بانوان مهندس از پروژه‌ی عمران تک لار

کمیسیون مشورتی بانوان در نظر دارد بازدید تخصصی از پروژه‌ی عمران تک لار را روز پنجشنبه مورخ 94/02/03 برگزار نماید.

از بانوان مهندس علاقمند دعوت می‌شود در صورت تمایل برای ثبت نام کليک نمایند.

قابل ذکر است عدم حضور متقاضیان در روز بازدید در صورت ثبت نام، به منزله‌ی عدم تمایل برای شرکت در سایر بازدیدها بوده و به صورت خودکار در لیست ممنوعه ثبت‌نام قرار می‌گیرند.

در صورت انصراف با شماره‌ی خانم رحیمی 88087804 تماس بگیرید.
                                                                                     ظرفيت تکميل شد