نحوه‌ی ارجاع کار به کارشناسان ماده‌ی 27

برای دريافت فايل نحوه‌ی گردشکار ارجاع کار به کارشناسان ماده‌ی 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به استناد آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان(موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی ماده‌ی 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) کليک کنيد.