تکمیل ظرفیت ثبت نام دوره آموزش « برق اماکن»

قابل توجه مهندسان محترم رشته برق
با توجه به تکمی
ل ظرفیت دوره‌های آموزشی فعلی برق اماکن، از متقاضیان محترم خواهشمند است از واریز مبلغ دوره خودداری نموده و منتظر اعلام برنامه آموزشی جدید باشند که از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد.