کلاس آموزشی تخریب، گوبرداری و سازه نگهبان واحد ایثارگران برگزار شد

اولین سری کلاس آموزشی تخریب، گوبرداری و سازه نگهبان مورخ 93/10/25 ساعت 8:30 الی 12 ظهر در محل سازمان، اتاق جلسات هیأت مدیره برگزار شد.