برگزاری کلاس آموزشی غیراجباری گزارش نویسی روند ارجاع کار (عمران و معماری)

واحد ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کلاس گزارش نویسی روند ارجاع کار را برای ایثارگران عضو رشته‌های عمران و معماری، روز پنجشنبه مورخ 93/10/11 رأس ساعت 8:30 الی 12 در محل سازمان، اتاق جلسات هیأت مدیره با تدریس جناب آقای مهندس امیرحسین انشایی برگزار نمود.                                                                                         واحد ايثارگران