ملاقات واحد ایثارگران سازمان با پدر شهیدان اسماعیلی

تعدادی از اعضای واحد ایثارگران سازمان روز چهارشنبه مورخ 93/10/10 از پدر بزرگوار شهیدان اسماعیلی که به علت کسالت در بیمارستان بستری هستند، ملاقات کردند.


                                                                                        واحد ايثارگران