برگزاری جلسه هيات رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران در نمایشگاه صنعتی سازی

هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران، جلسه‌ی سه شنبه گذشته خود را در محل غرفه‌ی سازمان در ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان برگزار کردند.

در این جلسه مهندس حسن کاظمی دبیر هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران و آقایان گلزار، عیوضی، زرگر و مسعودی دیگر اعضای این گروه تخصصی به بررسی دستور جلسه‌ی این هفته پرداختند.

در حاشیه‌ی این نشست همچنین مهندس کاظمی نائب رئیس سازمان به سوالات خبرنگاران حاضر در نمایشگاه پاسخ داد.