برگزاری جلسه‌ی توجیهی مهندسان نقشه بردار

پیرو هماهنگی به عمل آمده، جلسه‌ی توجیهی با حضور حدود 50 نفر از مهندسان نقشه‌بردار که دوره‌های آموزشی نقشه‌های تفکیکی خود را با موفقیت به پایان رسانده بودند؛ در تاریخ چهارشنبه 93/07/16 در محل سازمان برگزار شد.

در جلسه‌ی مذکور مهندس مؤمنی مقدم رئیس دفتر نقشه‌های تفکیکی ضمن تبریک اعیاد بزرگ مسلمین، روند رو به  بهبود فرآیند عملیاتی تفاهم‌نامه‌ی نقشه‌های تفکیکی را تشریح نمودند و کلیه موارد اجرائی در حوزه‌ی نقشه‌های تفکیکی شامل سامانه، شیوه ارجاع کار با رعایت کیفیت، میانگین متراژهای ارجاعی، گردش حوزه‌های ثبتی، کارهای گروهی و نیز نظارت‌های دفتری، عالی و میدانی توضیح داده شد و در پایان به سووالات مطروحه‌ی شرکت کنندگان پاسخ دادند.