دوره‌ی آموزشی تکريم ارباب رجوع برای کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد

واحد آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی استان تهران فصل سوم از سلسله آموزش‌های کارکنان را با عنوان دوره‌ی تکریم ارباب رجوع را برای کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار نمود. تعداد 58 نفر از کارکنان سازمان روز پنجشنبه 93/07/10 در محل جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با حضور آقای محمد چهره قانی مدرس دوره‌ی فوق به مدت 8 ساعت برگزار شد.

در این دوره تاریخچه و اهمیت تکریم ارباب رجوع، اهداف مشتری مداری، توجه به موارد بدیهی اما مهم در رابطه با برقراری ارتباط موثر، اشاره با راهکارهای سازمانی در جهت هدایت و راهنمایی ارباب رجوع، تدریس شد که پس از برگزاری آزمون در انتهای دوره به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا می‌شود.