کمیسیون مشورتی بانوان نمایشگاهی ازآثار برگزیده بانوان مهندس طراح ، ناظر و سازنده را برگزار می نماید.

کمیسیون مشورتی بانوان در نظر دارد نمایشگاهی از آثار برگزیده بانوان مهندس طراح ، ناظر و سازنده را در بهار 1393 برگزار نماید . بانوان مهندس می توانند نمونه کارهای خود در زمینه طراحی، نظارت و اجرا در پروژه های ساختمانی را در این نمایشگاه ارائه نمایند. کسانی که مایل به ارائه آثار خود می باشند می توانند نمونه کارهای خود را به آدرس الکترونیکی women.engineer92@gmail.com  تا تاریخ پایان فروردین ماه 1393 ارسال فرمایند. شماره مستقیم: 88087804 (روزهای زوج)

 

                                                                                                                                                                       کمیسیون مشورتی بانوان