کمیسیون مشورتی بانوان کلاس آموزش مسائل حقوقی و نحوه گزارش نویسی و تبصره 7 ماده 100 را برگزار می نماید.

کمیسیون مشورتی بانوان روز دوشنبه مورخ 92/12/12 از ساعت 16 الی 18, کلاس آموزش مسائل حقوقی و نحوه گزارش نویسی و تبصره 7 ماده 100 را در محل سازمان طبقه چهارم برگزار می نماید. بانوان مهندس که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند و بصورت حقیقی فعالیت حرفه ای دارند، میتوانند در این کلاس آموزشی شرکت نمایند.

مشاور امور بانوان سازمان