کمیسیون مشورتی بانوان کلاس آموزش تکالیف مالیاتی و انجام صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) را برگزار می نماید.

کمیسیون مشورتی بانوان روز دوشنبه مورخ 92/12/12 از ساعت 14 الی 16, کلاس آموزش  تکالیف مالیاتی و انجام صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) را در محل سازمان طبقه چهارم برگزار می نماید. بانوان مهندس که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند و بصورت حقیقی فعالیت حرفه ای دارند، میتوانند در این کلاس آموزشی شرکت نمایند.

مشاور امور بانوان سازمان