برگزاری جلسه کمیسیون بانوان در روز سه شنبه مورخ 92/12/06

نشست ماهیانه کمیسیون بانوان با دستور جلسه بند 1 آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین ترکیب شورای مشورتی بانوان، روز سه شنبه مورخ 06/ 12/92 از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر نشست ماهیانه خود را در محل سازمان طبقه چهارم برگزار می نماید.