جلسه با نمایندگان تعدادی از شرکت های خدمات آزمایشگاهی

در تاریخ 1392/10/21 جلسه ای با حضور آقایان مهندس کاظمی (دبیر محترم گروه تخصصی عمران)،مهندس حیدریون (معاونت خدمات مهندسی سازمان) ، مهندس عزیزی(عضو هئیت مدیره سازمان) و مهندس عیوضی(عضو هئیت رئیسه گروه تخصصی عمران) و دو تن از نمایندگان تعدادی از شرکت های خدمات آزمایشگاهی به نامهای آقای مهندس جلالی و آقای دکتر صدرالدینی برگزار گردید.

طی این جلسه آقای مهندس جلالی و آقای دکتر صدرالدینی پیشنهادات و نقدهای خود را از وضعیت موجود ، و همچنین توضیحاتی در خصوص روند انجام کار از سال 1385 تا کنون را شرح نمودند و در ادامه اعضای هئیت رئیسه گروه تخصصی عمران و معاونت خدمات مهندسی نیز توضیحاتی در خصوص روند امور جاری سازمان در ارتباط با شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بیان نمودند و نهایتا مقرر شد در جلسات آتی موضوع مورد بحث وبررسی بیشتر قرار گیرد.