هم اندیشی مهندسان برق حقیقی

به اطلاع مهندسین برق عضو سازمان که با پروانه اشتغال خود به صورت حقیقی فعالیت می‌نمایند و  دوره نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن موضوع شیوه نامه را گذرانده اند می رساند همایشی به منظور هم اندیشی در خصوص اجرای شیوه نامه فوق الذکر برگزار می گردد.

از کلیه مهندسان فعال در این زمینه دعوت به عمل می آید تا در تاریخ 95/3/30 راس ساعت 16 در محل انتهای امیرآباد شمالی، شهرک والفجر،کوچه سوم، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ حضور به هم رسانند.