نتایج پژوهشی گروه تخصصی معماری در موضوع "شاخص قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران"

گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پژوهشی به بررسی شاخص قیمت تولید کننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران پرداخته که نتایج این پروژه پژوهشی در ادامه به انتشار می‌رسد.

شایان ذکر است ارائه این گزارش به مرکز آمار ایران، مبنای انتشار بخش‌های مهمی از نشریه سال 94 این مرکز در موضوع یاد شده قرار گرفته است.


مشاهده گزارش شاخص تولید کننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران