دعوت به بازدید از نخستین نمایشگاه آثار هنری بانوان مهندس استان تهران-چهارم تا نهم آذر ماه