رأی شماره 374، 375، 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605/28549 ه مورخ 22/4/1383 هیات وزیران

رأی شماره 374، 375، 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605/28549 ه مورخ 22/4/1383 هیات وزیران (ابطال ماده 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری- مبنی بر انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان)


شمار
ه هـ/84/
648 29/2
/1387
تاریخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 374، 375، 376
کلاسه پرونده: 84/648، 85/335، 608
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان وشهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـوردکارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز میشود...» بنابراین اطلاق ماده 9آییننامه اجرائی ماده 33 قانون فوقالذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرائی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده 4 قانون فوقالذکر را تضییق کرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و ماده 9 آییننامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.

لینک خبر:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135046