لیست سازندگان حقوقی دارای صلاحیت و ظرفیت و اعتبار

    با توجه به شروع اجرای ماده 33 برای ساختمانهای با زیربنای بیش از 2000 متر مربع و نظر به انتخاب و معرفی سازنده توسط مالکین در مناطق 22گانه شهر تهران به شرح ذیل لیست سازندگان حقوقی دارای صلاحیت، ظرفیت و اعتبار پروانه برای بهره برداری مالکان ساختمانها اعلام میگردد.