قابل توجه مهندسان طراح و ناظر رشته تاسیسات برقی

به اطلاع کلیه مهندسان طراح و ناظر رشته تاسیسات برقی عضو سازمان می رساند، از تاریخ 92/4/15 شیوه نامه اجرائی طراحی و نظارت بر اجرای استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن به مورد اجرا گذاشته می شود، لذا ضروری است کلیه مهندسان طراح تاسیسات برقی مطابق شیوه نامه یاد شده با تکمیل فرم شماره 1، برابر نقشه های فاز یک معماری و بازدید از محل، نسبت به برآورد بار الکتریکی ساختمان و تعیین وضعیت حریم خطوط برق مجاور ساختمان اقدام نمایند و فرم یاد شده و نقشه های فاز یک معماری را جهت ارائه به شرکت توزیع برق به مالک ارائه دهند.
تعرفه طراحی سال 92 جهت ر
شته تاسیسات برقی براساس جدول ذیل می باشد:

گروه ساختمانی

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7 طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه ارتفاع از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر ارتفاع از روی شالوده

سهم حق الزحمه طراحی رشته تاسیسات برقی

5.153

7.680

12.187

13.936

17.816

19.513

20.516